SHOW SIDEBAR
Lapis Lazuli Healing Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Lapis Lazuli được cho là viên đá mạnh mẽ của trí tuệ, trực giác và sự thật. Một viên đá thần bí có khả năng đào sâu và thậm chí hợp nhất bất cứ ai với con người thật của họ. Lapis Lazuli được biết đến với việc mở luân xa con mắt thứ ba, là trung tâm của trực giác và trí tuệ bên trong.

TAGS:

SHARE:

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published